การคัดสรรบุคคล

มาตรฐานการคัดสรรบุคคล

มีการจัดทำทะเบียนประวัติ

ตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สวัสดิการพนักงาน

ตรวจสารเสพติด

ตรวจโควิค ด้วยชุดตรวจ ATK

ทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย