นำเสนองานด้านการรักษาความปลอดภัย แก่เทศบาลตำบลปลายพระยา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ซีแอนด์ซี เคบี การ์ด ฟอร์ซ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มีโอกาศได้เข้านำเสนอ งานรักษาความปลอดภัยให้แก่ เทศบาลตำบลปลายพระยา จ.กระบี่
โดยได้นำเสนอ แนวทางการรักษาความปลอดภัย และการส่งเสริมการบริหารการปกครอง ด้วยการใช้ระบบAI เข้ามาเป็นหลัก ซึ่งระบบAI เป็นรูปแบบการทำงานที่สามารถโต้ตอบได้ เสมือนการทำงานของสมองมนุษย์
ทั้งนี้การวางระบบAI ที่ได้ทำการนำเสนอไปแล้วนั้น สามารถปฏิบัติงานได้คลอบคลุมไปถึง
การรักษาความปลอดภัย ด้านจราจร
การรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน
การดูแลการปกครองคุณภาพชีวิตของประชากร
การส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข
การสร้างงานสร้างรายได้ ของประชากร ในพื้นที่

ซึ่งตัวระบบAI ยังสามารถขยายขอบเขต ความสามารถของการทำงานออกไปได้อีกหลากหลาย รวมทั้งยังได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำ อีกด้วย

ในการเข้ารวมนำเสนอ ครั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณ
นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา
นายนิยม บัวเกตุ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา
นายทนงศักดิ์ ขาวชะอุ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา
นายนิวัตน์ แซ่อุ้ย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา
นายอำนวย สงบุตร ปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา
นายไพสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา
นางสาวผกาวรรณ สิทธิสาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา
นางสมจิตร หมุกแก้ว ผูอำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลปลายพระยา
นางสาววิลาวรรณ ช่อชั้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลปลายพระยา
นางอมิตา เพชรทอง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เทศบาลตำบลปลายพระยา
นายฐนกร สุวรรณโชติ ผู้จัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยา

ที่ให้ความอนุเคราะห์ กับทางบริษัท รักษาความปลอดภัย ซีแอนด์ซี เคบี การ์ด ฟอร์ซ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและแผนการทำงาน ให้กับทางเทศบาลตำบลปลายพระยา ในครั้งนี้