นำเสนองานด้านการรักษาความปลอดภัย แก่เทศบาลตำบลปลายพระยา